Общи условия

Настоящите Общи условия за ползване („Общи условия“) уреждат достъпа и използването на платформата LIFE, достъпна на адрес https://life.bbca.bg/ или посредством мобилното приложение („Платформа” / „LIFE“), собственост и под контрола на  Българско дружество за борба с рака на гърдата,  Сдружение, регистрирано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206854486, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 122, вх. 1, ет. 2, ап. 4, (наричано „БДРГ“, ние“ или „нас“), които препращат към тези Общи условия.

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия преди да продължите използването на нашата платформа. Общите условия формират споразумението („Споразумението“) между БДРГ и Вас или юридическото лице, което представлявате („Вие“).

Настоящото споразумение влиза в сила от момента, в който достъпите Платформата онлайн или свалите мобилната ѝ версия на свое мобилно устройство. С факта на достъпване или изтегляне на Платформата, Вие декларирате, че законно можете да сключвате договори (не сте непълнолетни и дееспособността Ви не е ограничена). Ако сключвате настоящото споразумение от името на юридическо лице, като например дружеството, в което работите или представлявате, Вие заявявате, че имате законови правомощия да обвързвате това лице. Не можете да използвате Платформата от името на юридическо лице, ако нямате необходимите правомощия или пълномощия за сключване на обвързващо споразумение от името на такова юридическо лице.

С достъпването или изтеглянето на Платформата Вие се задължавате, че ще спазвате всички приложими нормативни актове, свързани с използване на Платформата и нашите услуги (както са дефинирани по-долу в настоящите общи условия).

Без да се засягат вашите права съгласно приложимото законодателство, БДРГ си запазва правото да изменя настоящите общи условия, за да отразява технологичния напредък, законовите и регулаторни промени, както и добрите бизнес практики. Актуализирана версия на тези общи условия ще отразява направените в тях промени и ние ще ви уведомим за такива промени, като актуализираме датата на влизане в сила на тези изменени общи условия. С факта на осъществяване на достъп до или използване на Платформата, Вие се съгласявате, че сте прочели, разбирате и се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на тези общи условия, която можете да видите при достъп до Платформата. Ако не сте съгласни с тези общи условия или сте недоволни от уебсайта, трябва незабавно да прекратите използването им.  

Използване на Платформата

Платформата е онлайн система, предназначена за пациенти, диагностицирани с рак на гърдата и техните лекари, насочена към решаване на проблемите, свързани с: (1) необходимост от повишаване на качеството на живот на пациентите; (2) липса на потвърдена и достоверна медицинска информация, свързана с лечението на болестта; (3) липса на програми за проследяване на пациентите след края на активното им лечение; (4) затруднена комуникация между пациенти и лекари; (5) ниска мотивация и възможност за активно участие в лечението от страна на пациентите; (6) ниска обща преживяемост на пациентите с рак на гърдата.

Платформата  може да съдържа линкове към други уебсайтове. БДРГ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Можете да осъществявате достъп и да използвате Платформата  в съответствие с настоящите общи условия. БДРГ не начислява такси за достъп и използване на Платформата. Предоставяната услуга е безплатна и не представлява продажба от разстояние.

БДРГ може по свое усмотрение, временно или постоянно, да променя функционалностите на Платформата, както и наличното съдържание, да преустановява и/или прекрати някоя от функционалностите, както и самата Платформата. БДРГ може да променя или преустановява предлагането на всеки от продуктите или услугите, както и да променя или премахва функции или функционалности на уебсайта по всяко време.

БДРГ предоставя достъп до Платформата  при стриктно спазване на всички приложими норми за защита от дискриминация.

Потребители

Платформата има следните видове потребители:

А. Пациент – основният потребителски профил в Платформата. С регистрацията си в Платформата пациентът изрично се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия съдържат цялостното споразумение между пациента и БДРГ. Пациентът предоставя всички свои данни доброволно, като с качването им в Платформата, изразява своето съгласие за тяхната обработка в съответствие с Политиката за поверителност на БДРГ. Пациентът може да качва в Платформата свои документи. Със зареждането им в Платформата, Пациентът декларира, че документите за негова собственост и предоставя достъп до тях на изрично избран от пациента Лекар.  

Б. Лекар – професионалист от различни сфери на медицината, който се регистрира на Платформата. Лекарят предоставя своите данни, снимка, телефонен номер лично, като има право да избира дали те да са видими в неговия профил. Лекарят има достъп до профила на пациентите, които са го посочили изрично, както и до документите на своите пациенти, като няма право да качва нови документи или да ги модифицират.

В. Асистент – лице с медицинско образование, което подпомага пациентите и лекарите в използването на Платформата. Асистентът е свързан към конкретен лекар, регистриран в системата. Асистентът има право на достъп само до пациентите на лекарите, с които е свързан.

При регистрацията си всеки потребител предоставя сам своите лични данни и се съгласява с тяхното обработване за целите на Платформата. Приема се, че посочения от потребителя имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че потребителят е официално информиран със съдържанието й.

Ограничения в ползването

Уважаеми потребители, не злоупотребявайте с Платформата. Моля, не се намесвайте в Платформата, не се опитвайте да получите достъп, използвайки метод, различен от интерфейса и инструкциите, които предоставяме. Може да използвате Платформата само съобразно закона. Можем да преустановим или да спрем да Ви предоставяме достъп до Платформата, както и предоставяне на услугите, ако не спазвате настоящите общи условия и/или сключено с Вас споразумение, регулиращо отделни услуги, включително за период на разследване на съмнения за неправомерно поведение.

Вие разбирате, признавате и се съгласявате да не повреждате или променяте нашата електронна информация, публикувана на Платформата или на някой от нашите сървъри. Също така, Вие се съгласявате да не се опитвате да преодолявате или заобикаляте каквито и да било системи за сигурност на Платформата и да спазвате всички приложими закони и подзаконови нормативни актове.

Съдържание на Платформата

БДРГ се стреми да поддържа точна и актуална информацията, представена в Платформата, свързана с нашите услуги, както и друга информация за БДРГ. Въпреки това, ние не гарантираме точността, ефективността и годността на каквато и да е информация, съдържаща се в Платформата. Всеки потребител поема пълната отговорност и всички рискове, произтичащи от използването на Платформата. Информацията е представена на принципа „каквато е“ и може да включва технически неточности, пропуски в информацията или типографски грешки. БДРГ  си запазва правото да прави допълване, заличаване или изменение на информацията, съдържаща се в Платформата, по всяко време без предварително уведомление.

БДРГ не поема отговорност и не гарантира по какъвто и да е начин информацията или съдържанието публикувано на Платформата.  С настоящото БДРГ изрично отхвърля всякакви изявления и гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, създадени със закон, договор или по друг начин. В никакъв случай БДРГ няма да носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид или естество, включително, без ограничение, преки, косвени (включително пропуснати ползи), последващи или случайни щети, произтичащи от или във връзка със съществуването или използването на Платформата, и/или информацията или съдържанието, публикувано на Платформата, независимо дали сме били уведомени относно възможността за такива щети.

Платформата може да показва съдържание предоставено от трети страни („Съдържание на трета страна“). Съдържанието на трети страни е отговорност на субекта, който го предоставя. Можем да прегледаме съдържание на трети страни, за да определим дали е незаконно или нарушава нашите политики и можем да премахнем или откажем да показваме съдържание на трети страни, което основателно смятаме, че нарушава нашите общи условия или закона. Това не означава, че преглеждаме цялото съдържание на трети страни, така че, моля, не предполагайте, че го правим. БДРГ не носи отговорност и не предоставя никаква гаранция за точността, ефективността, навременността и годността на съдържание на трети страни, включително хипервръзки към или от уебсайтове на трети страни. Освен ако не е предвидено друго, ние няма да редактираме, цензурираме или контролираме по друг начин съдържание на трети страни. Следователно такава информация трябва да се счита за подозрителна и не е одобрена от БДРГ.

Събиране на лични данни

БДРГ изпълнява своята дейност си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите потребители.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, БДРГ може да използва личните данни на Потребителите единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на следната електронна страница: www.life.bbca.bg/privacy/statement .

БДРГ има право да използва информацията за предлагане на услуги на потребителя, за научно-изследователски цели, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на потребителя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

БДРГ гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. БДРГ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация.

БДРГ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на БДРГ във връзка с ползването на Платформата, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за БДРГ.

БДРГ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, само в съответствие с приложимото право.

БДРГ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които БДРГ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на БДРГ.

Разкриване на информацията

БДРГ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребители на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Потребителя;

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

• БДРГ е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг

Платформата ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга с изричното съгласие на потребителя, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж Платформата. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ, вграден в този тип реклами.

Интелектуална собственост

БДРГ Ви предоставя ограничено право на достъп и лична употреба на Платформата, но не и право да се изтегля информация (различно от кеширане на страници) или да се внасят промени в Платформата, или която и да е част от нея, освен с изричното писмено съгласие на БДРГ. Това право не включва: (а) препродажба или търговска употреба на Платформата или неговото съдържание; (б) всяко производно използване на Платформата или неговото съдържание; или (в) каквото и да е използване за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. Освен ако не е посочено друго в отделен лиценз, вашето право да използвате какъвто и да е софтуер, данни, документация или други материали, до които имате достъп или изтегляте чрез Платформата, е предмет на настоящите общи условия и на съответното споразумение за предоставяне на услуга.

Платформата или каквато и да е част от нея не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, продавана, препродавана, посещавана или експлоатирана по какъвто и да е търговски начин без нашето изрично писмено съгласие. Не можете да рамкирате или да използвате техники за рамкиране, за да приложите търговска марка, лого или друга собствена информация (включително изображения, текст, оформление на страница или форма) на БДРГ без нашето изрично писмено съгласие. Не можете да използвате никакви мета тагове или друг „скрит текст“, използващ търговското наименование на БДРГ без нашето изрично писмено съгласие. Всяко неразрешено използване прекратява разрешението или лиценза, предоставени от БДРГ.

Обезщетение

Вие се задължавате да предприемете всички необходими действия за предпазване, както и да обезщетите нас, нашите свързани дружества и лицензодатели, както и всеки от съответните им служители, управители и представители от и срещу всякакви искове, вреди, загуби, възникване на задължения, разноски и разходи (включително разумни адвокатски  разноски), произтичащи от или свързани с искове на трети страни относно: (а) използването от Вас на Платформата и/или нашите услуги; (б) нарушение на настоящите общи условия или нарушение на приложимото законодателство от Ваша страна. Ако възникне задължение да отговорим на призовка на трета страна или на друг законов ред или процедура, описани по-горе, Вие също ще ни възстановите разумни адвокатски разноски, както и времето и разноските на нашите служители и изпълнители, изразходвани в отговор на призовка от трета страна или предприемане на действия в хода на друг законов ред или процес.

Ограничаване на отговорността

Както е посочено по-горе в раздел Съдържание на Платформата и цялата информация и съдържание (включително всякакъв софтуер), включени или предоставени ви по друг начин чрез Платформата, се предоставят от БДРГ на принципа „както е“ и „колкото е на разположение“. БДРГ не прави никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно работата на Платформата или информацията и съдържанието, включени или предоставени по друг начин чрез Платформата, освен ако изрично не е посочено в писмена форма. Вие изрично се съгласявате, че използването на Платформата е на ваш риск.

В пълната степен допустима от приложимото законодателство, БДРГ изключва всякаква отговорност по гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се търговски гаранции и гаранции за съвместимост с определена цел.

БДРГ не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от използването на Платформата или от каквато и да е информация или съдържание (включително софтуер) или услуги, включени или предоставени по друг начин чрез Платформата, включително, но не само преки, косвени, случайни, наказателни и последващи вреди.

Никоя от страните не носи отговорност пред другата страна за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на предотвратяване, възпрепятстване или забавяне на изпълнението на което и да е задължение по настоящите общи условия поради обстоятелства или събития извън разумния контрол на страната, основаваща се на такова предотвратяване, възпрепятстване, ограничаване или забавяне от изпълнението на някое от задълженията описани тук, независимо дали е предвидимо или не, включително, но без да се ограничава до всякакви природни бедствия, стачки, локаути, спиране на работа, пандемия, пожар, война (обявена или необявена), подобни на войни операции, бунт, въстание, тероризъм, престъпни деяния, отвличане, пиратство или пиратски действия, нарушаване на приложимото законодателство, регулации или съдебен ред или друг инструмент на правителството или квазиправителствен орган („Форсмажорно събитие“). Времето за изпълнение на такава страна се удължава с периода на такова забавяне.

Временно спиране

Можем да спрем правото ви на достъп или използване на която и да е част или на цялата Платформата посредством уведомление с незабавен ефект, ако установим, че: (а) използването на Платформата (i) представлява риск за сигурността за нас или трета страна, (ii) може да повлияе неблагоприятно на Платформата, (iii) могат да породят за нас, нашите свързани дружества или трета страна отговорност, или (iv) могат да бъдат измама или злоупотреба с права; (б) нарушавате настоящите общи условия и произтичащото от тях споразумение или договорка за продукти или услуги.

Прекратяване на споразумението

Всяка от страните може да прекрати споразумението поради вина на насрещната страна с 30-дневно предизвестие, в случай на съществено неизпълнение или нарушение на настоящото споразумение, освен ако неизправната страна не е отстранила нарушението в рамките на 30-дневния срок за предизвестие.

Можем също така да прекратим споразумението с уведомление с незабавен ефект, в случай че: (а) ваше действие или бездействие доведе до спиране, както е описано по-горе, (б) отношенията ни с партньор, който предоставя софтуер или друга технология за предоставяне на нашите услуги бъдат прекратени или изменени така, че от нас се изисква да променим начина, по който предоставяме услугите, (в) преценим, че предоставянето на услугите може да създаде значителна икономическа или техническа тежест, или сериозен риск за нашата сигурност, (г) следва да се съобразим със закона или исканията на компетентните публични органи, или (д) установим, че използването на Платформата и от Вас е станало непрактично или неосъществимо на каквото и да е правно или регулаторно основание.

Известия

За да ни изпратите уведомление, трябва да се свържете със БДРГ, както следва: чрез лична доставка или препоръчана поща до гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 122, вх. 1, ет. 2, ап. 4. Можем да актуализираме адреса за известия до нас, като публикуваме известие в Платформата. Известията, предоставяни чрез лична доставка или препоръчана поща, влизат в сила веднага след получаването им.

Комуникация.

Използваме информация, събрана чрез бисквитки („cookies“), уеб маяци, пиксели, регистрационни файлове на уеб сървъра и други автоматизирани средства след изрично съгласие, което Вие предоставяте при първоначалната регистрация в Платформата, посредством бутон „Съгласен съм с използване на „Бисквитки (cookies)“. Цели, за които се използват бисквитките могат да бъдат: (а) персонализиране на използването на нашите потребители от нашата Платформа; (б) предоставяне на съдържание, съобразено с интересите на нашите потребители и начина, по който нашите потребители използват нашата Платформа; и (в) управление на нашата Платформа и други аспекти на нашата дейност.

Също така използваме услуги за анализ на трети страни на наши уебсайтове, като тези на Google Analytics. Доставчиците на анализ, които администрират тези услуги, използват технологии като бисквитки, дневници на уеб сървъри и уеб маяци, за да ни помогнат да анализираме вашето използване на нашия уебсайт. Информацията, събрана чрез тези средства (включително IP адрес), може да бъде разкрита на такива аналитик-доставчици на ics и други съответни трети страни, които използват информацията, например, за да оценят използването на уебсайта. За да научите повече за тези услуги за анализ и как те събират данни, моля посетете следния сайт: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. За да прегледате как да се откажете, моля посетете следните сайтове и всички сайтове, съдържащи се в добавките за конкретната държава:

Google Analytics: https: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Известие и процедура за предявяване на искове за нарушаване на авторски права

БДРГ зачита чуждата интелектуална собственост. Ако смятате, че вашето произведение е копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, свържете се с нас писмено, като предоставите информацията, посочена по-долу:

• Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено;

• Описание на местоположението на материала, за който твърдите, че нарушава, и се намира на уебсайта;

• Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;

• Декларация от ваша страна, че имате добросъвестно убеждение, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, негов представител или закона;

• Декларация от ваша страна, включваща наказателна отговорност за невярно деклариране, че посочената информация във вашето уведомление е точна и че сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права;

• Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право.

Известие за искове за нарушаване на авторски права трябва да ни бъде изпратено в съответствие с процедурата за комуникация, посочена по-горе.

Общи условия

Вие се съгласявате, че тези общи условия описват цялото споразумение между нас и по отношение на неговия предмет. Ако компетентен съд установи, че която и да е разпоредба от настоящите общи условия е недействителна или неприложима, вие се съгласявате, че останалите разпоредби на тези общи условия ще останат в сила и ще Ви обвързват.

Неприлагането на каквато и да е разпоредба от настоящите общи условия не представлява настоящ или бъдещ отказ от такава разпоредба, нито ограничава правото ни да приложим такава разпоредба по-късно. Всички откази от права от наше име трябва да бъдат писмени, за да бъдат ефективни.

Тези общи условия и нашето споразумение с вас се уреждат от българското законодателство. Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с вашето използване на Платформата, или с продуктите и услугите, включени или предоставени ви по друг начин чрез уебсайта, ще се разглежда от компетентните съдилища в гр. София, България и вие се съгласявате с изключителна юрисдикция на тези съдилища.